Tethya citrina Sarà & Melone, 1965 ,

Phylum:Porifera Grant, 1836
Class:Demospongiae Sollas, 1885
Order:Tethyida Morrow & Cárdenas, 2015
Family:Tethyidae Gray, 1848
Genus:Tethya Lamarck, 1815

Author: Zakharov Denis V. / 23.02.2018
Last edit: Zakharov Denis V. / 23.02.2018

Download PDF
Print version