Stomatopora granulata Milne Edwards, 1838,

Phylum:Bryozoa Ehrenberg, 1831
Class:Stenolaemata Borg, 1926
Order:Cyclostomatida Busk, 1852
Family:Stomatoporidae Pergens & Meunier, 1886
Genus:Stomatopora Bronn, 1825

Author: Zakharov Denis V. / 15.03.2017
Last edit: Zakharov Denis V. / 15.03.2017

Download PDF
Print version